FUNDACJA

FUNDACJA

PIKMED POLINNOVATION Sp. z o.o. - Koordynator Klastra jest fundatorem Fundacji Rekonstrukcja Zdrowia wraz z Powrotem do Samodzielności.

Podstawowym celem działalności fundacji jest:

 1.  Opracowywanie i inicjowanie programów służących rekonstrukcji zdrowia i powrotowi do samodzielności osób starszych i niesamodzielnych, poszkodowanych w wypadkach oraz zdarzeniach losowych i niepełnosprawnym,
 2. Przygotowywanie i inicjowanie programów profilaktyki zdrowotnej oraz fizjoprofilaktyki służącej przywracaniu, utrzymaniu oraz wzmacnianiu aktywności zawodowej i społecznej społeczeństwa,
 3. Inicjowanie oraz podejmowanie działań służących pozyskiwaniu i promowaniu innowacji medycznych i technologicznych służących rekonstrukcji zdrowia i powrotu do samodzielności,
 4. Inicjowanie oraz podejmowanie działań przeciwdziałającym wykluczeniom społecznym i ekonomicznym osób starszych i niesamodzielnych,
 5. Inicjowanie oraz podejmowanie działań służących opracowywaniu i promowaniu rozwiązań przyczyniających się do aktywizacji zawodowej osób starszych i niesamodzielnych,
 6. Poszukiwanie i promowanie rozwiązań w zakresie finansowania programów profilaktyki i fizjoprofilaktyki oraz rekonstrukcji zdrowia,
 7. Współpraca z instytucjami i organami administracji państwowej w celu budowania polityk w zakresie profilaktyki i rekonstrukcji zdrowia
 8. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 9. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 10. ochrona i promocja zdrowia,
 11. rozwój wiedzy medycznej,
 12. działalność charytatywna,
 13. promocja i organizacja wolontariatu,
 14. promocja działalności prawnej pro publico bono,
 15. działalność w zakresie pomocy społecznej,  tym pomoc rodzinom i osobom
  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 16. ochrona i działalność na rzecz  rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa,
 17. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 18. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
 19. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 20. współpraca z organami władzy państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i organizacjami pozarządowymi,
 21. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Wskazane powyżej cele są realizowane poprzez:

 1. organizowanie  szkoleń, warsztatów, kursów, zgrupowań, seminariów szkoleniowych, konferencji i warsztatów w zakresie ochrony i  promocji zdrowia,
 2. przygotowywanie i prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych,
 3. organizowanie aukcji charytatywnych, koncertów charytatywnych i innych imprez i uroczystości o charakterze charytatywnym,
 4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, społecznymi, uczelniami, ośrodkami badawczo – rozwojowymi, towarzystwami naukowymi w zakresie i na rzecz realizacji celów Fundacji,
 5. Pozyskiwanie i wymianę wiedzy z instytucjami i przedstawicielami innych krajów, w szczególności z Unii Europejskiej, w zakresie realizacji celów Fundacji.
 6. pozyskiwanie sponsorów jednorazowych i stałych,
 7. pozyskiwanie darczyńców,
 8. prowadzenie działalności wydawniczej o  tematyce poświęconej promocji i ochronie zdrowia,
 9. pomoc naukowo- dydaktyczna  w tematach związanych z celami Fundacji,
 10. promocja wolontariatu,
 11. prowadzenie poradnictwa, usług doradczych oraz konsultacyjnych w zakresie promocji  i ochrony zdrowia
 12. finansowanie grantów badawczych, stypendiów służących realizacji celów Fundacji.

 

FOUNDATION

The Foundation’s goal is to:

 1. develop and initiate programs for health reconstruction and independence restoration of the elderly, dependent people, injured in accidents and fortuitous events, the disabled,
 2. prepare and initiate programs of preventive healthcare and physioprophylaxis to restore, maintain and strengthen professional and social activity of the society,
 3. initiate and perform actions to gain and promote medical and technological innovations for health reconstruction and independence restoration,
 4. initiate and perform actions counteracting social and economic exclusion of the elderly and dependent people,
 5. initiate and perform actions to develop and promote solutions contributing to vocational activation of the elderly and dependent people,
 6. search for and promote solutions within the scope of funding the programs of preventive healthcare, physioprophylaxis and health reconstruction,
 7. maintain and disseminate national tradition, cultivate the Polishness, develop national, civic and cultural awareness,
 8. conduct activity supporting economic development, including development of entrepreneurship,
 9. protect and promote health,
 10. develop medical knowledge,
 11. support charity,
 12. promote and organise voluntary service,
 13. promote the ‘pro publico bono’ legal services,
 14. conduct activity within the scope of social service, including support for families and people in a difficult life situation, equalisation of chances of these families and people,
 15. protect and act for the benefit of family, maternity and parenthood,
 16. act for the benefit of people in a retirement age,
 17. support science, higher education, education, upbringing,
 18. counteract addictions and social pathologies,
 19. cooperate with state and local authorities, business entities, natural persons and non-governmental organisations,
 20. support the development of local communities.

The Foundation achieves its goals through:

 1. organisation of training, courses, groupings, training seminars, conferences and workshops concerning health protection and promotion,
 2. preparation and execution of information and social campaigns,
 3. organisation of charity auctions, concerts and other charity events and proceedings,
 4. acquisition and exchange of knowledge with institutions and representatives of other countries, particularly from the European Union, within the scope of achievement of the Foundation’s goals,
 5. acquisition of one-time and permanent sponsors,
 6. fundraising,
 7. publishing activity concerning health promotion and protection,
 8. educational and didactic support in the area of issues related to the Foundation’s goals,
 9. promotion of voluntary service,
 10. counselling, advisory and consultancy services within the scope of health promotion and protection,
 11. funding of research grants, scholarships contributing to the achievement of the Foundation’s goals.